Spring naar hoofd-inhoud

Privacy

Gegevensbeschermingsverklaring van GÜSTO Zeltmanufaktur voor https://www.guesto.de

Versie: oktober 2020

Deze gegevensbeschermingsverklaring biedt u uitleg omtrent het type, de omvang en het doel van de verwerking van persoonsgegevens (hierna kortweg ‘gegevens’) binnen onze website en de ermee verbonden websites, functies en inhoud alsook externe websites (hierna gemeenschappelijk ‘website’ genoemd). Met het oog op de gebruikte termen, zoals bijv. ‘verwerking’ of ‘verwerkingsverantwoordelijke’ verwijzen wij naar de definities in art. 4 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

1. Verantwoordelijke

Verwerkingsverantwoordelijke in de zin van art. 4 nr. 7 (AVG) is:

GÜSTO Zeltmanufaktur
Am Weserufer 41
D-31592 Stolzenau

Tel. +49 (0)57 61/84 29 90

info@guesto.de

Meer informatie vindt u in ons colofon.

Vragen over gegevensbescherming kunt u stellen aan: datenschutz@guesto.de

 

2. Typen en categorieën verwerkte gegevens

Vaste gegevens (bijv. namen, adressen).

Contactgegevens (bijv. e-mail, telefoonnummers).

Inhoudsgegevens (bijv. tekstinvoer, foto’s, video’s).

Gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden, zoals datum, tijdstip en duur van uw bezoek; tijdzoneverschil met Greenwich Mean Time (GMT)).

Meta-/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie; IP-adressen; inhoud van de aanvraag (concrete pagina); hoeveelheid overgedragen gegevens; toegangsstatus/http-statuscode (bestand doorgezonden / niet doorgezonden); uw browser, besturingssysteem en de gebruiksomgeving ervan; taal en versie van de browsersoftware).

3. Categorie betrokkene
Bezoekers en gebruikers van de website (hierna omschrijven wij de betrokkenen samenvattend ook als ‘gebruikers’).

4. Doel van de verwerking

Beschikbaar stellen van de website en de functies en inhoud ervan.

Beantwoorden van contactvragen en communicatie met gebruikers.

Veiligheidsmaatregelen.

Bereikmeting/marketing

5. Gebezigde terminologie

‘Persoonsgegevens’ zijn alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna ‘betrokkene’); als identificeerbaar geldt een natuurlijke persoon die direct of indirect geïdentificeerd kan worden, in het bijzonder middels toewijzing aan een identificator zoals een naam, identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificator (bijv. cookie) of een of meerdere bijzondere kenmerken die een uitdrukking zijn van de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van deze natuurlijke persoon.

‘Verwerking’ is ieder, al dan niet met geautomatiseerde procedures uitgevoerd, proces of iedere dergelijke procesreeks in verband met persoonsgegevens. Het begrip reikt breed en omvat praktisch iedere omgang met gegevens.

‘Pseudonimisering’: de verwerking van persoonsgegevens op zodanige wijze dat de persoonsgegevens zonder een beroep op aanvullende informatie niet meer aan een specifieke betrokkene toegewezen kunnen worden, voor zover deze aanvullende informatie afzonderlijk bewaard wordt en aan technische en organisatorische maatregelen onderworpen is die waarborgen dat de persoonsgegevens niet aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon toegewezen worden.

‘Profilering’: iedere soort geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die erin bestaat dat deze persoonsgegevens gebruikt worden om bepaalde persoonlijke aspecten met betrekking tot een natuurlijke persoon te beoordelen, in het bijzonder om aspecten betreffende werkprestaties, economische omstandigheden, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, verblijfplaats of verplaatsing van deze natuurlijke persoon te analyseren of te voorspellen.

Als ‘verwerkingsverantwoordelijke’ wordt de natuurlijke of rechtspersoon, overheid, inrichting of andere instantie aangeduid, die alleen of gemeenschappelijk met andere beslist omtrent de doelen en middelen van de verwerking van persoonsgegevens.

‘Verwerker’: een natuurlijke of rechtspersoon, overheid, inrichting of andere instantie, die persoonsgegevens in opdracht van de verwerkingsverantwoordelijke verwerkt.

6. Bepalende rechtsgrondslagen

Krachtens art. 13 AVG delen wij u de rechtsgronden van onze gegevensverwerkingen mede. Voor zover de rechtsgrond niet in de gegevensbeschermingsverklaring genoemd wordt, geldt het volgende:

de rechtsgrond voor het verkrijgen van toestemmingen is art. 6 lid 1 punt a en art. 7 AVG; de rechtsgrond voor de verwerking ter uitvoering van onze dienstverlening en contractuele maatregelen alsmede ter beantwoording van vragen is art. 6 lid 1 punt b AVG; de rechtsgrond voor de verwerking ter voldoening aan onze wettelijke verplichtingen is art. 6 lid 1 punt c AVG en de rechtsgrond voor de verwerking ter behartiging van onze gerechtvaardigde belangen is art. 6 lid 1 punt f AVG. Voor het geval dat vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon een verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk maken, dient art. 6 lid 1 punt d AVG als rechtsgrond.

7. Veiligheidsmaatregelen

Krachtens art. 32 AVG, met inachtneming van de stand der techniek, de implementatiekosten en de aard, de omvang, de omstandigheden en de doeleinden van de verwerking alsmede de verschillende waarschijnlijkheid van optreden en de ernst van de risico’s voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen, treffen wij geschikte technische en organisatorische maatregelen teneinde een afhankelijk van het risico gepast beschermingsniveau te waarborgen.

Tot de maatregelen behoren in het bijzonder de verzekering van vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van gegevens door controle van de fysieke toegang tot de gegevens alsook van de ermee verband houdende toegang, invoer, doorgave, verzekering van de beschikbaarheid en de scheiding ervan. Voorts hebben wij procedures opgesteld die naleving van rechten van betrokkenen, het wissen van gegevens en reactie op gevaren voor de gegevens waarborgen. Bovendien houden wij reeds rekening met de bescherming van persoonsgegevens bij de ontwikkeling en selectie van hardware, software en procedures, overeenkomstig het principe van de gegevensbescherming door technisch ontwerp en door standaardinstelling ten behoeve van de gegevensbescherming (art. 25 AVG).

8. Samenwerking met verwerkers en derden

Indien wij in het kader van onze verwerking gegevens aan andere personen en ondernemingen (verwerkers of derden) openbaren, deze aan hen doorgeven of hun op enige andere wijze toegang tot de gegevens verstrekken, geschiedt dit enkel op basis van een wettelijke toestemming (bijv. indien een doorgifte van de gegevens aan derden zoals betalingsdienstverleners conform art. 6 lid 1 punt b AVG vereist is voor vervulling van het contract), indien u ermee hebt ingestemd, indien een wettelijke verplichting zulks voorziet, dan wel op basis van onze gerechtvaardigde belangen (bijv. bij gebruik van lasthebbers, webhosts enz.).

Indien wij derden in het kader van een zogenaamde ‘verwerkingsovereenkomst’ opdracht geven tot de verwerking van gegevens, geschiedt dit op basis van art. 28 AVG.

9. Rechten van betrokkenen

U heeft jegens ons de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

  • Recht op informatie (art. 15 AVG)

In principe heeft u recht op informatie over de in art. 15 AVG genoemde punten. U heeft ook het recht om een kopie van uw persoonsgegevens op te vragen in overeenstemming met art. 15 lid 3 AVG.

  • Recht op rectificatie of wissing (art. 16 en 17 AVG)

U heeft het recht om onjuiste persoonsgegevens over u te laten corrigeren. Daarnaast heeft u het recht om de wissing van uw persoonsgegevens te eisen als verdere verwerking niet meer nodig is, als de verwerking onwettig is of als u een toestemming waarop de betreffende verwerking berust, heeft ingetrokken.

  • Recht op beperking van de verwerking (art. 18 AVG)

Indien aan de voorwaarden van art. 18 AVG is voldaan, heeft u het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te laten beperken, d.w.z. om verdere verwerking vooralsnog te voorkomen.

  • Recht op bezwaar tegen de verwerking (art. 21 AVG)

Indien de verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op art. 6 lid 1 alinea 1 punt e of f AVG, heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking indien aan de verdere voorwaarden van art. 21 AVG is voldaan.

  • Recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG)

Binnen de grenzen van art. 20 AVG heeft u het recht om uw persoonsgegevens in een machinaal leesbaar formaat te ontvangen om deze eventueel door te sturen of door te laten sturen naar een andere verwerkingsverantwoordelijke.

Neem om uw rechten uit te oefenen contact op met [onze functionaris gegevensbescherming] op info@guesto.de.

De uitoefening van uw rechten is voor u in principe gratis.

U heeft bovendien het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons.

10. Wissen van gegevens

De door ons verwerkte gegevens worden krachtens art. 17 en 18 AVG gewist of de verwerking ervan wordt ingeperkt. Voor zover niet nadrukkelijk aangegeven in het kader van deze gegevensbeschermingsverklaring, worden de bij ons opgeslagen gegevens gewist zodra ze niet meer vereist zijn voor hun doelstelling en er geen wettelijke bewaringsplichten tegenover de verwijdering staan. Indien de gegevens niet gewist worden omdat ze voor andere en wettelijk toegestane doelen vereist zijn, wordt de verwerking ervan ingeperkt. D.w.z. dat de gegevens geblokkeerd worden en niet voor andere doelen verwerkt. Dit geldt bijv. voor gegevens die om redenen van handels- of belastingwetgeving bewaard moeten worden.

Volgens de wettelijke voorschriften in Duitsland geschiedt de bewaring in het bijzonder gedurende 10 jaar conform §§ 147 lid 1 van de Abgabenordung [AO, federale Duitse belastingwet], 257 lid 1 nr. 1 en 4, lid 4 van het Handelsgesetzbuch [HGB, Duits Wetboek van Koophandel] (boeken, opnamen, jaarverslagen, boekingsbewijsstukken, handelsboeken, voor taxatie relevante documentatie enz.) en gedurende 6 jaar conform § 257 lid 1 nr. 2 en 3, lid 4 van het Handelsgesetzbuch (handelsbrieven).

Krachtens de wettelijke voorschriften in Oostenrijk geschiedt de bewaring in het bijzonder gedurende 7 jaar conform § 132 lid 1 van de Bundesabgabenordnung [BAO, federale Oostenrijkse belastingwet] (boekhoudingsdocumenten, bewijsstukken/facturen, rekeningen, bewijzen, verkoopdocumenten, saldo van inkomsten en uitgaven enz.), gedurende 22 jaar in verband met onroerende goederen en gedurende 10 jaar bij documenten in verband met elektronisch verstrekte dienstverleningen, telecommunicatie-, radio- en televisiedienstverleningen die aan niet-ondernemers in EU-lidstaten verstrekt worden en waarvoor een beroep wordt gedaan op de Mini-One-Stop-Shop (MOSS).

11. Beheer, financiële boekhouding, bureau-organisatie, contactbeheer

Wij verwerken gegevens in het kader van beheertaken en organisatie van ons bedrijf, financiële boekhouding en naleving van wettelijke plichten, zoals bijv. archivering. Hierbij verwerken wij dezelfde gegevens die wij in het kader van het leveren van onze contractuele prestaties verwerken. De verwerkingsgrondslagen zijn art. 6 lid 1 punt c. AVG, art. 6 lid 1 punt f. AVG. De verwerking heeft een uitwerking op klanten, belanghebbenden, zakenpartners en bezoekers van de website. Het doel en ons belang bij de verwerking liggen in het beheer, de financiële boekhouding, bureau-organisatie, archivering van gegevens, dat wil zeggen taken ten behoeve van het in stand houden van onze bedrijfsactiviteiten, het vervullen van onze taken en het leveren van onze diensten. Het wissen van de gegevens met het oog op contractuele prestaties en de contractuele communicatie beantwoordt aan de bij deze verwerkingsactiviteiten genoemde taken.

Aan het financiële beheer, aan adviseurs zoals bijv. belastingadviseurs of financiële commissarissen en aan andere inners en betalingsdienstverleners delen wij gegevens mede of geven wij ze door.

Voorts slaan wij op basis van onze bedrijfseconomische belangen gegevens op inzake leveranciers, organisatoren en overige zakenpartners, bijv. met het oog op latere contactopname. Deze voor het merendeel bedrijfsgerelateerde gegevens slaan wij principieel permanent op.

12. Contactopname

Naast het zuiver informatieve gebruik van onze website bieden wij verschillende diensten aan waarvan u gebruik kunt maken als u hierin geïnteresseerd bent. Hiervoor moet u in de regel verdere persoonsgegevens opgeven, die wij gebruiken om de desbetreffende dienst te verlenen en waarop de voornoemde principes voor de gegevensbescherming van toepassing zijn.

U heeft enerzijds de mogelijkheid om contact met ons op te nemen via het contactformulier op onze website. Om uw aanvraag via deze weg te kunnen verwerken, is het noodzakelijk dat u uw voor- en achternaam en een geldig e-mailadres opgeeft. Dit wordt gedaan om misbruik te voorkomen. Bovendien moet u toestemming voor de behandeling van uw aanvraag geven door een vinkje te plaatsen in het daarvoor bestemde vakje.

Wanneer u contact met ons opneemt via e-mail, telefoon of sociale media, kunnen wij u vragen om uw naam, contactgegevens en andere informatie op te geven. Wij hebben deze gegevens nodig om uw contactaanvraag te verwerken. De gegevens van de gebruikers kunnen in een Customer Relationship Management-systeem (‘CRM-systeem’) of vergelijkbare aanvraagorganisatie worden opgeslagen.

Rechtsgrond van de verwerking is naast uw toestemming volgens art. 6 lid 1 alinea 1 punt a AVG ook art. 6 lid 1 punt b en f AVG.

Wij wissen de aanvragen zodra deze niet meer vereist zijn. Wij controleren om de twee jaar of deze vereist zijn; voor het overige gelden de wettelijke archiveringsplichten.

13. Hosting en e-mailverzending

De hostingdiensten waarop wij een beroep doen, dienen om de volgende dienstverleningen beschikbaar te maken: infrastructuur- en platformdienstverleningen, rekencapaciteit, geheugenruimte en databankdiensten, e-mailverzending, veiligheidsdiensten en technische onderhoudsdiensten, waarvan wij gebruikmaken met het oog op de exploitatie van deze website.

Hierbij verwerken wij of verwerkt onze hostingaanbieder vaste gegevens, contactgegevens, inhoudsgegevens, contractgegevens, gebruiksgegevens, meta- en communicatiegegevens van klanten, belanghebbenden en bezoekers aan deze website op basis van ons gerechtvaardigd belang bij een efficiënte en veilige terbeschikkingstelling van deze website conform art. 6 lid 1 punt f AVG juncto art. 28 AVG (sluiten van een verwerkingsovereenkomst).

14. Verzamelen van toegangsgegevens en logbestanden.

Wij verzamelen of onze hostingaanbieder verzamelt op basis van ons gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6 lid 1 punt f AVG gegevens inzake iedere toegang tot de server waarop deze dienst zich bevindt (zogeheten serverlogbestanden). Tot de toegangsgegevens behoren naam van de opgeroepen website, bestand, datum en tijdstip van de oproep, hoeveelheid doorgezonden gegevens, melding betreffende het slagen van de oproep, browsertype en -versie, het besturingssysteem van de gebruiker, de verwijzende URL (de als laatste bezochte pagina), IP-adres en de aanvragende provider.

Om veiligheidsredenen (bijv. voor opheldering van misbruik of kwaadwillende handelingen) wordt logbestandsinformatie gedurende maximaal 30 dagen bewaard en vervolgens gewist. Gegevens waarvan verdere bewaring voor bewijsdoeleinden vereist is, zijn van verwijdering uitgezonderd totdat het desbetreffende voorval definitief is opgehelderd.

15. Cookies

15.1. Algemene Informatie

In het kader van het gebruik van onze website worden cookies op uw computer opgeslagen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw harde schijf worden opgeslagen. Ze worden gekoppeld aan de browsers die u gebruikt en leveren bepaalde informatie aan de instantie die het cookie instelt (in dit geval ons). Cookies kunnen geen programma’s uitvoeren of virussen op uw computer overdragen.

Als tijdelijke cookies, ‘sessiecookies’ of ‘transiënte cookies’ worden cookies aangeduid die gewist worden nadat een gebruiker een website verlaat en zijn browser sluit. In een dergelijk cookie kan bijv. de inhoud van een winkelwagen in een webwinkel of een loginstatus worden opgeslagen. Als ‘permanent’ of ‘persistent’ worden cookies aangeduid die ook na het sluiten van de browser opgeslagen blijven. Zo kan bijv. de loginstatus opgeslagen worden wanneer de gebruikers deze na meerdere dagen weer bezoeken. Op dezelfde wijze kunnen in een dergelijk cookie de interesses van de gebruikers opgeslagen worden die voor meting van het bereik of voor marketingdoeleinden gebruikt worden. ‘Third party-cookie’ slaat op cookies die door andere aanbieders worden aangeboden dan de verwerkingsverantwoordelijke die de website exploiteert (wanneer het alleen de cookies van de verwerkingsverantwoordelijke zijn, spreekt men van ‘first party-cookies’).

Wij maken op onze website gebruik van zogenaamde technisch noodzakelijke cookies. Technisch noodzakelijke cookies zijn cookies die nodig zijn om onze website goed te laten functioneren. Ze helpen om onze website bruikbaar te maken door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde delen van de website mogelijk te maken.

Als u niet wilt dat er informatie wordt verzameld via het gebruik van cookies, selecteer dan de overeenkomstige instellingen in uw browser.  Wij wijzen u er echter op dat mogelijk niet alle interactieve eigenschappen en functies van de website gebruikt kunnen worden als de technisch noodzakelijke cookies worden geblokkeerd of gewist.

Als u hiermee akkoord gaat, worden daarnaast technisch niet noodzakelijke cookies gebruikt in verband met het gebruik van Google Analytics, Google AdWords en Google Maps. Meer informatie hierover vindt u onder de punten 16, 17 en 18.

Een algemeen bezwaar tegen het gebruik van de voor online marketing ingezette cookies kan bij een verscheidenheid aan diensten, vooral in geval van tracking, worden aangetekend via de Amerikaanse website http://www.aboutads.info/choices/ of de EU-website http://www.youronlinechoices.com/. Voorts kan de opslag van cookies verhinderd worden door deze in de instellingen van de browser uit te schakelen. Let erop dat dan eventueel niet alle functies van deze website gebruikt kunnen worden.

15.2. Meer informatie over de gebruikte cookies op deze website

Op deze website worden de volgende cookies gebruikt:

_ga

Wordt gebruikt om gebruikers te onderscheiden.

2

jaren

HTMLGoogle
_gid

Wordt gebruikt om gebruikers te onderscheiden.

24 urenHTMLGoogle
AMP_TOKEN

Bevat een token dat kan worden gebruikt om een ​​klant-ID op te halen bij de AMP Client ID-service

1 JaarHTMLGoogle
_gac_--property-id--

Bevat informatie over campagnes voor de gebruiker. Als u uw Google Analytics- en Google Ads-accounts heeft gekoppeld, lezen elementen voor efficiëntiemeting deze cookie, tenzij u deze deactiveert.

 

2

jaren

HTMLGoogle

 

15.3. Rechtsgrond

Rechtsgrond voor het gebruik van technisch noodzakelijke cookies is art. 6 lid 1 alinea 1 punt f AVG.

Rechtsgrond voor het gebruik van technisch niet noodzakelijke cookies is, indien verleend, uw toestemming volgens art. 6 lid 1 alinea 1 punt a AVG. Deze kunt u op elk moment met vooruitwerkende kracht herroepen.

15.4. Diensten van de externe aanbieder Google

Indien wij gebruik maken van de diensten van de externe aanbieder Google, is de rechtsgrond voor het gebruik van deze diensten uw toestemming volgens art. 6 lid 1 alinea 1 punt a, art. 49 lid 1 alinea 1 punt a AVG. Meer informatie hierover vindt u in de onderstaande punten.

Informatie van de externe aanbieder: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, fax: +353 (1) 436 1001.

De gebruiksvoorwaarden zijn beschikbaar op: http://www.google.com/analytics/terms/de.html, het overzicht van de gegevensbescherming op: https://policies.google.com/?hl=de&gl=de en de gegevensbeschermingsverklaring op: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Daar vindt u ook meer informatie over uw rechten en instellingsmogelijkheden om uw privacy te beschermen.

Verwijzing naar de verwerking van uw op deze website verzamelde gegevens in de VS door Google:

Door in te stemmen met het gebruik van de desbetreffende Google-diensten gaat u er ook mee akkoord volgens art. 49 lid 1 alinea 1 punt a AVG dat uw gegevens in de VS worden verwerkt. De VS worden door het Europese Hof van Justitie beschouwd als een land met een niveau van gegevensbescherming dat volgens de EU-normen onvoldoende is. In het bijzonder bestaat het risico dat uw gegevens door de Amerikaanse autoriteiten worden verwerkt voor controle- en toezichtsdoeleinden, mogelijk zonder de mogelijkheid van een rechtsmiddel. Als u niet heeft ingestemd met het gebruik van deze Google-diensten, vindt de hierboven beschreven overdracht niet plaats.

16. Google Analytics

Als u toestemming heeft gegeven, gebruiken we Google Analytics om onze website regelmatig te analyseren en te verbeteren. Via de ingewonnen statistieken kunnen wij ons aanbod verbeteren en het voor u als gebruiker interessanter vormgeven.

Google Analytics is een webanalysedienst van Google Inc (‘Google’). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde ‘cookies’, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee een analyse van uw gebruik van de website mogelijk is. De informatie over uw gebruik van deze website die door het cookie gegenereerd wordt, wordt doorgaans doorgezonden aan een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Bij activering van de IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres door Google binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragstaten van het Akkoord over de Europese Economische Ruimte echter vooraf ingekort. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS doorgestuurd en aldaar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de activiteiten op de website samen te stellen en om verdere diensten in verband met het website- en internetgebruik aan de exploitant van de website te leveren.

Het IP-adres dat door uw browser in het kader van Google Analytics is verzonden, wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd.

Rechtsgrond voor het gebruik van Google Analytics is art. 6 lid 1 alinea 1 punt a, art. 49 lid 1 alinea 1 punt a AVG.

U kunt uw toestemming op elk moment met vooruitwerkende kracht intrekken. Door een overeenkomstige instelling van uw browsersoftware kunt u namelijk voorkomen dat cookies op uw computer worden opgeslagen; wij wijzen u er echter op, dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website volledig zult kunnen gebruiken.

Daarnaast kunt u voorkomen dat de informatie over uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres) die door het cookie werd gegenereerd, aan Google wordt doorgezonden en deze gegevens door Google worden verwerkt. Hiervoor dient u de browserplug-in te downloaden en te installeren, die via de volgende link beschikbaar is: tools.google.com/dlpage/gaoptout. Deze procedure moet voor elke gebruikte browser afzonderlijk worden uitgevoerd. Als alternatief voor de browser add-on, vooral voor browsers op mobiele apparaten, kunt u voorkomen dat Google Analytics gegevens verzamelt door hier te klikken: Opt-out cookie. Het opt-out-cookie geldt alleen in deze browser en alleen voor onze website en wordt op uw apparaat geplaatst. Om te voorkomen dat Google Analytics gegevens op meerdere apparaten verzamelt, moet u de opt-out op alle apparaten uitvoeren.

Deze website gebruikt Google Analytics met de uitbreiding ‘_anonymizeIp()’. Hierdoor worden IP-adressen in ingekorte vorm verder verwerkt; daarmee kan uitgesloten worden dat ze met personen in verband worden gebracht. Voor zover de over u verzamelde gegevens aan een persoon gekoppeld kunnen worden, wordt dit dus onmiddellijk uitgesloten en worden de persoonsgegevens daarmee onmiddellijk gewist.

Meer informatie over Google Analytics vindt u op www.google.com/analytics/terms/de.html, een overzicht van de gegevensbescherming op: www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html en de gegevensbeschermingsverklaring op: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Google Universal Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics in de vorm van ‘Universal-Analytics’. ‘Universal Analytics’ verwijst naar een procedé van Google Analytics waarbij de gebruikersanalyse op basis van een gepseudonimiseerde gebruikers-ID plaatsvindt, waardoor een gepseudonimiseerd profiel van de gebruiker met informatie uit het gebruik van verschillende apparaten wordt opgesteld (zogenaamde ‘cross-device-tracking’).

17. Google Ads
In het kader van het gebruik van Google Ads gebruiken we Google Ads Conversion (zie paragraaf 18.1) en Google Ads Remarketing (zie paragraaf 18.2).

17.1. Google Ads Conversion

Wij gebruiken het aanbod van Google Ads Conversion om met behulp van reclamemiddelen (zogenaamde Google Ads) op externe websites de aandacht te vestigen op onze aantrekkelijke aanbiedingen. Aan de hand van de gegevens van de reclamecampagnes kunnen we bepalen hoe succesvol de afzonderlijke reclamemaatregelen zijn. Ons belang hierbij is reclame te tonen die voor u interessant is, onze website voor u interessanter te maken en de reclamekosten eerlijk te berekenen.

Deze reclamemiddelen worden door Google geleverd via zogenaamde ‘ad servers’. Voor dit doel gebruiken we ad server cookies of pixels die in onze website zijn geïntegreerd, waarmee bepaalde parameters kunnen worden gemeten om het succes te meten, zoals de weergave van advertenties of kliks door gebruikers. Deze cookies vervallen meestal na 30 dagen en zijn niet bedoeld om u persoonlijk te identificeren. Voor dit cookie worden de unieke cookie-ID, het aantal ad impressions per plaatsing (frequentie), de laatste impression (relevant voor post-view conversies) en de opt-out-informatie (markering dat de gebruiker niet langer benaderd wenst te worden) meestal opgeslagen als analysewaarden.

Met deze cookies of pixels kan Google uw internetbrowser herkennen. Wanneer een gebruiker bepaalde pagina’s van de website van een Ads-klant bezoekt, kunnen Google en de klant (wij) zien dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar die pagina is doorgestuurd. Elke Ads-klant krijgt een ander cookie toegewezen. Cookies kunnen zo niet via de websites van Ads-klanten worden getraceerd.

Wij verzamelen en verwerken zelf geen persoonsgegevens in de genoemde reclamemaatregelen. We ontvangen alleen statistische evaluaties van Google. Aan de hand van deze evaluaties kunnen we vaststellen welke van de gebruikte reclamemaatregelen bijzonder effectief zijn. Wij ontvangen geen verdere gegevens over het gebruik van de reclamemiddelen, met name kunnen wij de gebruikers niet identificeren op basis van deze informatie.

Door de gebruikte marketingtools maakt uw browser automatisch een directe verbinding met de Google-server. Wij hebben geen invloed op de omvang en het verdere gebruik van de door Google met behulp van deze tool verzamelde gegevens en informeren u daarom op basis van onze stand van kennis: Door de integratie van Ads Conversion ontvangt Google de informatie dat u het betreffende deel van onze website heeft opgeroepen of op een advertentie van ons heeft geklikt.

Als u bent geregistreerd bij een Google-dienst, kan Google het bezoek aan uw Google-account toewijzen. Zelfs als u niet geregistreerd bent bij Google of niet bent ingelogd, bestaat de mogelijkheid dat Google uw IP-adres achterhaalt en opslaat.

Rechtsgrond voor het gebruik van Google Ads Conversion is uw toestemming volgens art. 6 lid 1 alinea 1 punt a, art. 49 lid 1 alinea 1 punt a AVG.

Bovendien verwijzen wij naar de in paragraaf 8 derde alinea van deze gegevensbeschermingsverklaring genoemde mogelijkheden om te voorkomen dat Google de betreffende cookies op uw pc opslaat.

De gebruiksvoorwaarden voor Google Ads vindt u op: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de.

17.2. Google Ads Remarketing

Wij gebruiken de remarketingfunctie binnen de Google Ads-dienst. Met de remarketingfunctie kunnen wij gebruikers van onze website op andere websites binnen het Google-reclamenetwerk (in de Google-zoekfunctie of op YouTube of op andere websites) zogenaamde ‘Google-advertenties’ tonen, advertenties die gebaseerd zijn op hun interesses. Hiervoor wordt de interactie van de gebruikers op onze website geanalyseerd, bijvoorbeeld in welke aanbiedingen de gebruiker geïnteresseerd was, om de gebruikers ook na hun bezoek aan onze website gerichte reclame op andere pagina’s te kunnen tonen. Voor dit doel slaat Google cookies op de eindapparaten van gebruikers op die bepaalde Google-diensten of websites in het Google-displaynetwerk bezoeken. Deze cookies registreren de bezoeken van deze gebruikers. De cookies worden gebruikt om een webbrowser op een specifiek eindapparaat uniek te identificeren en niet om een persoon te identificeren.

Rechtsgrond voor het gebruik van Google Ads Remarketing is uw toestemming volgens art. 6 lid 1 alinea 1 punt a, art. 49 lid 1 alinea 1 punt a AVG.

Bovendien verwijzen wij naar de in paragraaf 8 derde alinea van deze gegevensbeschermingsverklaring genoemde mogelijkheden om te voorkomen dat Google de betreffende cookies op uw pc opslaat.

De gebruiksvoorwaarden voor Google Ads vindt u op: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de.

18. Google Maps

Op deze website maken we gebruik van het aanbod van Google Maps. Hierdoor kunnen wij interactieve kaarten direct op de website tonen en kunt u de kaartfunctie gemakkelijk gebruiken.

Door uw bezoek van de website ontvangt Google de informatie dat u de betreffende subpagina van onze website heeft opgeroepen. Bovendien worden de in punt 3 van deze verklaring genoemde gegevens doorgezonden. Dit gebeurt ongeacht of Google een gebruikersaccount aanbiedt waarmee u bent ingelogd. Als u bent ingelogd op Google, worden uw gegevens direct gekoppeld aan uw account. Als u niet gekoppeld wilt worden aan uw profiel op Google, moet u zich afmelden bij uw Google-account voordat u de Google Maps-kaart oproept. Google slaat uw gegevens op als gebruikersprofielen en gebruikt deze voor doeleinden van reclame, marktonderzoek en/of vraaggerichte vormgeving van haar website. Een dergelijke evaluatie wordt met name uitgevoerd (ook voor gebruikers die niet zijn ingelogd) om reclame op maat te maken en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen. Om dit recht uit te oefenen, dient u contact op te nemen met Google.

Rechtsgrond voor het gebruik van Google Maps is, voor zover u toestemming verleend heeft, art. 6 lid 1 alinea 1 punt a, art. 49 lid 1 alinea 1 punt a AVG. U kunt uw toestemming op elk moment met vooruitwerkende kracht herroepen. U heeft bovendien het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen. Om dit recht uit te oefenen, dient u contact op te nemen met Google.

De gebruiksvoorwaarden voor Google Maps vindt u op: https://www.google.com/intl/de/help/terms_maps/.

19. Cookie Consent Tool en ‘typo3 fe_typo_user’

Wij gebruiken op onze website de Cookie Consent Tool en ‘typo3 fe_typo_user’ van de aanbieder TYPO3 GmbH, Emanuel-Leutze-Str. 11, 40547 Düsseldorf, Duitsland.

19.1. Cookie Consent Tool

De Cookie Consent Tool is een tool die ons in staat stelt om uw toestemming of afwijzing voor verschillende doeleinden te verkrijgen en op te slaan en deze informatie door te sturen naar andere delen van de website, zodat deze delen van de website vervolgens overeenkomstig kunnen reageren op uw gedrag. Als u bijvoorbeeld bezwaar maakt tegen het gebruik van uw gegevens voor tracking of analyse, zal de hiervoor verantwoordelijke tool worden geïnstrueerd om uw gegevens niet te registreren en op te slaan. Met behulp van de Consent Tool kunnen we dus bepalen welke van uw gebruikersgegevens moeten worden opgeslagen en verwerkt. Bovendien geeft de tool u de mogelijkheid om de door u gegeven toestemmingen te beheren en in te trekken en zo uw instellingen voor de gegevensverwerking op onze website te controleren.

Rechtsgrond voor het gebruik van de consent-tool is art. 6 lid 1 alinea 1 punt f AVG.

19.2. ‘typo3 fe_typo_user’

Deze tool maakt deel uit van het Web Content Management System, dat uitsluitend op onze site wordt gebruikt (de zogenaamde First Party Cookie) en ons in staat stelt om de vormgeving van de website te beheren en om bepaalde inhoud te tonen of te verbergen. Dit cookie wordt gebruikt als standaard sessiecookie en wordt gebruikt voor de identificatie van de gebruikerssessie. Het wijst uw browser toe aan een sessie op de server en slaat bijvoorbeeld in het geval van een gebruikerslogin de sessie-ID op waarmee de ingelogde gebruiker wordt herkend om hem of haar toegang te verlenen tot beveiligde gedeeltes. Deze tool heeft alleen invloed op de inhoud die u ziet en wordt niet door ons geëvalueerd of verwerkt. Hij is noodzakelijk voor de werking van onze website, zodat het gebruik ervan een gerechtvaardigd belang voor ons vertegenwoordigt.

Rechtsgrond voor de verwerking is art. 6 lid 1 alinea 1 punt f AVG.

20. Links naar andere websites

Deze website kan ook links bevatten naar andere websites van derden.

Wij streven ernaar om alleen links naar websites aan te geven die voldoen aan onze hoge normen en ons respect voor uw privacy delen, maar we houden geen toezicht of controle op de informatie die wordt verzameld wanneer u een link naar een derde partij opent. De exploitanten van websites van derden kunnen anders omgaan met persoonsgegevens dan wij. Daarom zijn wij niet verantwoordelijk voor de inhoud of de gegevensbeschermingsprocedures van andere websites.

21. Wijziging van de gegevensbeschermingsverklaring

Wij ontwikkelen en optimaliseren onze diensten voortdurend. Het kan dus zijn dat we nieuwe functionaliteiten toevoegen. Mocht dit gevolgen hebben voor de verwerking van persoonsgegevens, dan zullen wij deze gegevensbeschermingsverklaring aanpassen.