Spring naar hoofd-inhoud

Privacy

Deze privacyverklaring biedt u uitleg omtrent het type, de omvang en het doel van de verwerking van persoonsgegevens (hiernavolgend kortweg ‘gegevens’) binnen ons onlineaanbod en de ermee verbonden websites, functies en inhouden alsook externe online-instanties  (hiernavolgend gemeenschappelijk ‘onlineaanbod’ genoemd). Met het oog op de gebruikte termen, zoals bv. ‘verwerking’ of ‘verwerkingsverantwoordelijke’, verwijzen wij naar de definities in art. 4 van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Verantwoordelijke
GÜSTO Zeltmanufaktur
Am Weserufer 41
D-31592 Stolzenau
info@guesto.de

Typen verwerkte gegevens

  • Vooraf bepaalde gegevens (bv. namen, adressen).
  • Contactgegevens (bv. e-mail, telefoonnummers).
  • Inhoudsgegevens (bv. tekstinvoer, foto’s, video’s).
  • Gebruiksgegevens (bv. bezochte websites, interesse in inhouden, paginatoegangen).
  • Meta-/communicatiegegevens (bv. toestelinformatie, IP-adressen).

Categorie betrokkene
Bezoekers en gebruikers van het onlineaanbod (hiernavolgend omschrijven wij de betrokkenen samenvattend eveneens als ‘gebruikers’).

Doel van de verwerking

  • Terbeschikkingstelling van het onlineaanbod, zijn functies en inhouden.
  • Beantwoorden van contactvragen en communicatie met gebruikers.
  • Veiligheidsmaatregelen.
  • Meten van de reikwijdte/marketing

Gebezigde terminologie
‘Persoonsgegevens’ zijn alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hiernavolgend ‘betrokkene’); als identificeerbaar geldt een natuurlijke persoon die direct of indirect geïdentificeerd kan worden, inzonderheid middels toewijzing aan een identificator zoals een naam, identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificator (bv. cookie) of een of meerdere bijzondere kenmerken die een uitdrukking zijn van de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van deze natuurlijke persoon.

‘Verwerking’ is ieder, al dan niet met geautomatiseerde procedures uitgevoerd, proces of iedere dergelijke procesreeks in verband met persoonsgegevens. Het begrip reikt breed en omvat praktisch iedere omgang met gegevens.

‘Pseudonimisering’: de verwerking van persoonsgegevens derwijze dat de persoonsgegevens zonder een beroep op aanvullende informatie niet meer aan een specifieke betrokkene toegewezen kunnen worden, in zoverre deze aanvullende informatie afzonderlijk bewaard wordt en aan technische en organisatorische maatregelen onderworpen is die waarborgen dat de persoonsgegevens niet aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon toegewezen worden.

‘Profiling’: iedere soort geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die erin bestaat dat deze persoonsgegevens gebezigd worden om bepaalde persoonlijke aspecten met betrekking tot een natuurlijke persoon te beoordelen, inzonderheid om aspecten aangaande werkprestaties, economische omstandigheden, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, verblijfplaats of verplaatsing van deze natuurlijke persoon te analyseren of te voorspellen.

Als ‘verwerkingsverantwoordelijke’ wordt de natuurlijke of rechtspersoon, overheid, inrichting of andere instantie aangeduid, die alleen of gemeenschappelijk met andere beslist omtrent de doelen en middelen van de verwerking van persoonsgegevens.

‘Gegevensverwerker’: een natuurlijke of rechtspersoon, overheid, inrichting of andere instantie, die persoonsgegevens in opdracht van de verwerkingsverantwoordelijke verwerkt.

Bepalende rechtsgrondslagen
Krachtens art. 13 AVG delen wij u de rechtsgrondslagen van onze gegevensverwerkingen mede. Zo de rechtsgrondslag niet in de privacyverklaring vernoemd wordt, geldt het volgende: de rechtsgrondslag voor het verkrijgen van toestemmingen is art. 6 par. 1 lid a en art. 7 AVG; de rechtsgrondslag voor de verwerking ter uitvoering van onze dienstverleningen en contractuele maatregelen alsmede ter beantwoording van vragen is art. 6 par. 1 lid b AVG; de rechtsgrondslag voor de verwerking ter voldoening aan onze wettelijke verplichtingen is art. 6 par. 1 lid c AVG en de rechtsgrondslag voor de verwerking ter vrijwaring van onze gerechtvaardigde belangen is art. 6 par. 1 lid f AVG. Voor het geval dat levensbelangrijke belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon een verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk maken, dient art. 6 par. 1 lid d AVG als rechtsgrondslag.

Veiligheidsmaatregelen
Krachtens art. 32 AVG, met inachtneming van de stand der techniek, de implementatiekosten en de aard, de omvang, de omstandigheden en de doeleinden van de verwerking alsmede de verschillende waarschijnlijkheid van optreden en de ernst van de risico’s voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen, treffen wij geschikte technische en organisatorische maatregelen teneinde een in functie van het risico gepast beschermingsniveau te waarborgen.

Tot de maatregelen behoren inzonderheid de verzekering van vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van gegevens door controle van de fysieke toegang tot de gegevens alsook van de ermee verband houdende toegang, invoer, doorgave, verzekering van de beschikbaarheid en de scheiding ervan. Voorts hebben wij procedés ingericht die naleving van rechten van betrokkenen, het wissen van gegevens en reactie op gevaren voor de gegevens waarborgen. Buitendien houden wij reeds rekening met de bescherming van persoonsgegevens bij de ontwikkeling resp. selectie van hardware en software alsook procedés, overeenkomstig het principe van de gegevensbescherming door technisch ontwerp en door standaardinstelling ten behoeve van de gegevensbescherming (art. 25 AVG).

Samenwerking met gegevensverwerkers en derden
Indien wij in het kader van onze verwerking gegevens aan andere personen en ondernemingen (gegevensverwerkers of derden) openbaren, deze aan hen doorgeven of hun op enige andere wijze toegang tot de gegevens verstrekken, geschiedt zulks enkel op basis van een wettelijke toestemming (bv. indien een doorgave van de gegevens aan derden zoals betalingsdienstverleners conform art. 6 par. 1 lid b AVG vereist is voor vervulling van het contract), indien u ermee hebt ingestemd, indien een wettelijke verplichting zulks voorziet, dan wel op basis van onze gerechtvaardigde belangen (bv. bij gebruik van lasthebber, webhosts enz.).

Indien wij derden in het kader van een zog. ‘verwerkingscontract’ de opdracht geven tot de verwerking van gegevens, geschiedt zulks op basis van art. 28 AVG.

Rechten van betrokkenen
U hebt het recht een bevestiging te eisen of de desbetreffende gegevens verwerkt worden en het recht op inlichting inzake deze gegevens alsook verdere informatie en kopieën van de gegevens overeenkomstig art. 15 AVG.

U heeft krachtens art. 16 AVG het recht, vervollediging van de u betreffende gegevens of correctie van de u betreffende foutieve gegevens te eisen.

Krachtens art. 17 AVG hebt u het recht te eisen dat de desbetreffende gegevens onverwijld gewist worden, dan wel, krachtens art.18 AVG, een inperking van de gegevensverwerking te eisen.

U hebt het recht te eisen dat de u betreffende gegevens die u ons verstrekt hebt krachtens art 20 AVG ontvangt en de doorgave aan andere verwerkingsverantwoordelijken te eisen.

U heeft voorts krachtens art. 77 AVG het recht een klacht bij de bevoegde autoriteit voor gegevensbescherming in te dienen.

Herroepingsrecht
U hebt het recht verstrekte toestemmingen krachtens art. 7 par. 3 AVG voor de toekomst te herroepen.

Recht van bezwaar
U kunt krachtens art. 21 AVG te allen tijde bezwaar aantekenen tegen de verwerking van de u betreffende gegevens. Het bezwaar kan in het bijzonder gemaakt worden tegen verwerking met het oog op rechtstreekse marketing.

Cookies en recht van bezwaar bij rechtstreekse marketing
‘Cookies’ worden kleine bestanden genoemd die op computers van de gebruikers opgeslagen worden. Binnen de cookies kunnen verschillende gegevens opgeslagen worden. Een cookie dient primair om de gegevens bij een gebruiker (dan wel het toestel waarop het cookie opgeslagen is) tijdens of na diens bezoek binnen een onlineaanbod aan te sturen. Tijdelijke cookies, dan wel ‘sessiecookies’ of ‘transiënte cookies’ worden cookies genoemd die gewist worden nadat een gebruiker een onlineaanbod verliest en zijn browser sluit. In een dergelijk cookie kan bv. de inhoud van een winkelmandje in een onlineshop of een loginstatus opgeslagen worden. Permanent’ of ‘persistent’ worden cookies genoemd die ook na het sluiten van de browser opgeslagen blijven. Zo kan bv. de loginstatus opgeslagen worden wanneer de gebruikers deze na meerdere dagen weer bezoeken. Op dezelfde wijze kunnen in een dergelijk cookie de interesses van de gebruikers opgeslagen worden die voor meting van de reikwijdte of voor marketingdoeleinden gebruikt worden. ‘Third party-cookie’ slaat op cookies die door andere aanbieders worden aangeboden dan de verwerkingsverantwoordelijke die het onlineaanbod exploiteert (zo niet, wanneer het alleen diens cookies zijn, spreekt men van ‘first party-cookies’).

Indien de gebruikers niet willen dat op hun computer cookies opgeslagen worden, wordt hun gevraagd de overeenkomstige optie in de systeeminstellingen van hun browser te deactiveren. Opgeslagen cookies kunnen in de systeeminstellingen van de browser gewist worden. De uitsluiting van cookies kan tot functiebeperkingen in dit onlineaanbod leiden.

Een algemeen bezwaar tegen het gebruik van met het oog op rechtstreekse marketing ingezette cookies kan bij een verscheidenheid aan services, vooral in geval van tracking, worden aangetekend via de Amerikaanse website Amerikaanse website of de EU-website. Voorts kan de opslag van cookies verhinderd worden door deze in de instellingen van de browser uit te schakelen. Gelieve erop te letten dat dan eventueel niet alle functies van dit onlineaanbod gebruikt kunnen worden.

Wissen van gegevens
De door ons verwerkte gegevens worden krachtens art. 17 en 18 AVG gewist of de verwerking ervan wordt ingeperkt. Voor zover niet nadrukkelijk aangegeven in het kader van deze privacyverklaring, worden de bij ons opgeslagen gegevens gewist zodra ze niet meer vereist zijn voor hun doelstelling en er geen wettelijke bewaringsplichten tegenover de verwijdering staan. Indien de gegevens niet gewist worden omdat ze voor andere en wettelijk toegestane doelen vereist zijn, wordt de verwerking ervan ingeperkt. D.w.z. dat de gegevens geblokkeerd worden en niet voor andere doelen verwerkt. Dit geldt bv. voor gegevens die om redenen van handels- of belastingwetgeving bewaard moeten worden.

Volgens de wettelijke voorschriften in Duitsland geschiedt de bewaring in het bijzonder gedurende 10 jaar conform §§ 147 par. 1 van de Abgabenordung [federale Duitse belastingwet], 257 par. 1 nr. 1 en 4, par. 4 van het Handelsgesetzbuch [Duits Wetboek van Koophandel] (boeken, opnamen, jaarverslagen, boekingsbewijsstukken, handelsboeken, voor taxatie relevante documentatie enz.) en gedurende 6 jaar conform § 257 par. 1 nr. 2 en 3, par.4 van het Handelsgesetzbuch (handelsbrieven).

Krachtens de wettelijke voorschriften in Oostenrijk geschiedt de bewaring in het bijzonder gedurende 7 jaar conform § 132 par. 1 van de Bundesabgabenordnung [federale Oostenrijkse belastingwet] (boekhoudingsdocumenten, bewijsstukken/facturen, rekeningen, bewijzen, verkoopdocumenten, saldo van inkomsten en uitgaven enz.), gedurende 22 jaar in verband met onroerende goederen en gedurende 10 jaar bij documenten in verband met elektronisch verstrekte dienstverleningen, telecommunicatie-, radio- en televisiedienstverleningen die aan niet-ondernemers in EU-lidstaten verstrekt worden en waarvoor een beroep wordt gedaan op de Mini-One-Stop-Shop (MOSS).

Beheer, financiële boekhouding, bureau-organisatie, contactbeheer
Wij verwerken gegevens in het kader van beheertaken en organisatie van ons bedrijf, financiële boekhouding en naleving van wettelijke plichten, zoals bv. archivering. Hierbij verwerken wij dezelfde gegevens die wij in het kader van het leveren van onze contractuele prestaties verwerken. De verwerkingsgronden zijn art. 6 par. 1 lid c. AVG, art. 6 par. 1 lid f. AVG. De verwerking heeft een uitwerking op klanten, belanghebbenden, zakenpartners en bezoekers van de website. Het doel en ons belang bij de verwerking liggen in het beheer, de financiële boekhouding, bureau-organisatie, archivering van gegevens, dat wil zeggen taken ten behoeve van het in stand houden van onze bedrijfsactiviteiten, het vervullen van onze taken en het leveren van onze diensten. Het wissen van de gegevens met het oog op contractuele prestaties en de contractuele communicatie beantwoordt aan de bij deze verwerkingsactiviteiten genoemde taken.

Aan het financiële beheer, adviseurs zoals bv. belastingadviseurs of financiële commissarissen alsook andere inners en betalingsdienstverleners delen wij gegevens mede of geven wij ze door.

Voorts slaan wij op basis van onze bedrijfseconomische belangen gegevens op inzake leveranciers, organisatoren en overige zakenpartners, bv. met het oog op latere contactopname. Deze voor het merendeel bedrijfsgerelateerde gegevens slaan wij principieel permanent op.

Contactopname
Bij contactopname met ons (bv. via het contactformulier, e-mail of telefoon) worden de gegevens van de gebruiker betreffende de contactvraag en de afhandeling ervan conform art. 6 par. 1 lid b) AVG verwerkt. De gegevens van de gebruikers kunnen in een Customer Relationship Management-systeem (‘CRM-systeem’) of vergelijkbare aanvraagorganisatie opgeslagen worden.

Wij wissen de aanvragen zodra deze niet meer vereist zijn. Wij controleren om de twee jaar of deze vereist zijn; voor het overige gelden de wettelijke archiveringsplichten.

Hosting en e-mailverzending
De hostingdiensten waarop wij een beroep doen, dienen om de volgende dienstverleningen beschikbaar te maken: infrastructuur- en platformdienstverleningen, rekencapaciteit, geheugenruimte en gegevensbankdiensten, e-mailverzending, veiligheidsdiensten en technische onderhoudsdiensten, waarvan wij gebruikmaken met het oog op het bedrijf van dit onlineaanbod. 

Hierbij verwerken wij of verwerkt onze hostingaanbieder stockgegevens, contactgegevens, inhoudsgegevens, contractgegevens, gebruiksgegevens, meta- en communicatiegegevens van klanten, belanghebbenden en bezoekers aan dit onlineaanbod op basis van ons gerechtvaardigd belang bij een efficiënte en veilige terbeschikkingstelling van dit onlineaanbod conform art. 6 par. 1 lid f AVG juncto art. 28 AVG (sluiten van een verwerkingsovereenkomst).

Verzamelen van toegangsgegevens en logbestanden
Wij vergaren of onze hostingaanbieder vergaart op basis van ons gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6 par. 1 lid f AVG gegevens inzake iedere toegang tot de server waarop deze dienst zich bevindt (zogeheten serverlogbestanden). Tot de toegangsgegevens behoren naam van de opgeroepen website, bestand, datum en tijdstip van de oproep, hoeveelheid getransfereerde gegevens, melding betreffende het slagen van de oproep, browsertype en -versie, het besturingssysteem van de gebruiker, de verwijzende URL (de als laatste bezochte pagina), IP-adres en de aanvragende provider.

Om veiligheidsredenen (bv. voor opheldering van misbruik of kwaadwillende handelingen) wordt logbestandsinformatie gedurende maximaal 30 dagen bewaard en vervolgens gewist. Gegevens waarvan verdere bewaring voor bewijsdoeleinden vereist is, zijn van verwijdering uitgezonderd totdat het desbetreffende voorval definitief is opgehelderd.

Google Analytics
Op basis van onze gerechtvaardigde belangen (d.w.z. belang bij de analyse, de optimalisatie en het economische bedrijf van ons onlineaanbod in de zin van art. 6 par. 1 lid f AVG) maken wij gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google LLC (‘Google’). Google gebruikt cookies. De door het cookie gegenereerde informatie betreffende het gebruik van het onlineaanbod door de gebruikers wordt in de regel naar een server van Google in de VS doorgestuurd en aldaar opgeslagen.

Google is gecertificeerd volgens het Privacy-Shield-verdrag en biedt hierdoor de garantie de Europese privacywetgeving na te leven.

Google zal in opdracht van ons deze informatie gebruiken om het gebruik van ons onlineaanbod door de gebruikers te evalueren, om rapporten betreffende de activiteiten binnen dit onlineaanbod op te stellen en om verdere dienstverleningen jegens ons te verstrekken die verband houden met het gebruik van dit onlineaanbod en het internetgebruik. Hierbij kunnen uit de verwerkte gegevens gepseudonimiseerde gebruikersprofielen van de gebruikers worden aangemaakt.

Wij gebruiken Google Analytics enkel met geactiveerde IP-anonimisering. Dit betekent dat het IP-adres van de gebruikers door Google binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte wordt ingekort. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS doorgestuurd en aldaar ingekort.

Het door de browser van de gebruiker doorgestuurde IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. De gebruikers kunnen de opslag van de cookies door een dienovereenkomstige instelling van hun browsersoftware voorkomen; daarenboven kunnen de gebruikers de registratie van de door het cookie gegenereerde en met hun gebruik van het onlineaanbod verband houdende gegevens door Google, alsook de verwerking van deze gegevens door Google, voorkomen door de op de volgende link volgende link beschikbare browserplug-in te downloaden en te installeren.

Verdere informatie aangaande het gebruik van gegevens door Google en de mogelijkheid tot instelling en bezwaar vindt u in de privacyverklaring van Googleprivacyverklaring van Google alsook in de instellingen voor de weergave van reclameadvertenties door Google reclameadvertenties door Google https://adssettings.google.com/authenticated.

De persoonsgegevens van de gebruikers worden na 14 maanden gewist of geanonimiseerd.

Google Universal Analytics
Wij gebruiken Google Analytics in de vormgeving "Universal-Analytics". ‘Universal Analytics’ betekent een procedé van Google Analytics waarbij de gebruikersanalyse op basis van een gepseudonimiseerde gebruikers-ID plaatsvindt, waardoor een gepseudonimiseerd profiel van de gebruiker met informatie uit het gebruik van verschillende toestellen wordt opgesteld (zog. ‘cross-device-tracking’).

Google Adwords en conversiemeting
Op basis van onze gerechtvaardigde belangen (d.w.z. belang bij de analyse, de optimalisatie en het economische bedrijf van ons onlineaanbod in de zin van art. 6 par. 1 lid f AVG) maken wij gebruik van de diensten van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS (‘Google’). Google is gecertificeerd volgens het Privacy-Shield-verdrag en biedt hierdoor de garantie de Europese privacywetgeving na te leven.

Wij gebruiken het online marketingprocedé Google ‘AdWords’ om advertenties in het Google-reclamenetwerk te plaatsen (bv. in zoekresultaten, in video’s, op websites enz.), opdat deze aan gebruikers worden getoond die vermoedelijk in de advertenties geïnteresseerd zijn. Dit stelt ons in staat, advertenties voor en binnen ons onlineaanbod doelgerichter weer te geven, teneinde gebruikers alleen advertenties te tonen die potentieel aan hun interesses beantwoorden. Indien een gebruiker bv. advertenties voor producten worden getoond waarin hij op andere onlineaanbiedingen interesse heeft getoond, spreekt men hierbij van ‘remarketing’. Voor deze doeleinden wordt bij oproep van onze en andere websites waarop het Google-reclamenetwerk actief is, door Google rechtstreeks een code van Google uitgevoerd en worden zog. (re)marketingtags (onzichtbare grafische elementen of codes, ook ‘web beacons’ genoemd) in de website ingevoegd. Met behulp daarvan wordt op het toestel van de gebruikers een individueel cookie, d.w.z. een klein bestand opgeslagen (in plaats van cookies kunnen ook vergelijkbare technologieën gebruikt worden). In dit bestand wordt genoteerd welke websites de gebruiker heeft bezocht, voor welke inhouden hij zich geïnteresseerd heeft en op welke aanbiedingen de gebruiker geklikt heeft; voorts technische informatie bij de browser en het besturingssysteem, doorverwijzende websites, de duur van het bezoek en verdere gegevens aangaande het gebruik van het onlineaanbod.

Voorts ontvangen wij een individueel ‘conversiecookie’. De met behulp van het cookie vergaarde informatie dient voor Google om conversiestatistieken voor ons op te stellen. Wij vernemen evenwel slechts het totale aantal gebruikers die op onze website geklikt hebben en naar een website met een conversietracking-tag werden doorgestuurd. Wij ontvangen evenwel geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk geïdentificeerd kunnen worden.

De gegevens van de gebruikers worden in het kader van het Google-reclamenetwerk onder pseudoniem verwerkt. D.w.z. dat Google bv. niet de naam of het e-mailadres van de gebruikers opslaat en verwerkt, maar de relevante gegevens aan de hand van het cookie verwerkt binnen gepseudonimiseerde gebruikersprofielen. D.w.z. dat vanuit het perspectief van Google de advertenties niet voor een concreet identificeerbaar persoon worden beheerd en weergegeven, maar voor de bezitter van het cookie, ongeacht wie deze bezitter is. Dit geldt niet wanneer een gebruiker Google uitdrukkelijk de toestemming heeft gegeven de gegevens zonder deze pseudonimisering te verwerken. De over de gebruikers verzamelde informatie wordt naar Google doorgestuurd en op servers van Google in de VS opgeslagen.

Verdere informatie aangaande het gebruik van gegevens door Google en de mogelijkheid tot instelling en bezwaar vindt u in de privacyverklaring van Google alsook in de instellingen voor de weergave van reclameadvertenties door Google.

Koppeling van diensten en inhouden van derden
Op basis van onze gerechtvaardigde belangen (d.w.z. belang bij de analyse, de optimalisatie en het economische bedrijf van ons onlineaanbod in de zin van art. 6 par. 1 lid f AVG) maken wij binnen ons onlineaanbod gebruik van inhouds- of serviceaanbiedingen van externe aanbieders, teneinde hun inhouden en services, zoals bv. video’s of lettertypes te koppelen (hiernavolgend collectief ‘inhouden’ genoemd). 

Dit vooronderstelt steeds dat de externe aanbieders van deze inhouden het IP-adres van de gebruikers kunnen zien, aangezien zij zonder het IP-adres de inhouden niet naar hun browsers kunnen sturen. Daardoor is het IP-adres noodzakelijk voor de weergave van deze inhouden. Wij streven ernaar alleen inhouden te gebruiken waarvan de desbetreffende aanbieders het IP-adres louter voor het aanbieden van de inhouden aanwenden. Externe aanbieder kunnen verder zogeheten pixeltags (onzichtbare grafische elementen, ook ‘web beacons’ genoemd) voor statistische of marketingdoeleinden inzetten. Middels de ‘pixeltags’ kan informatie zoals het bezoekersverkeer op de website van deze website geëvalueerd worden. De gepseudonimiseerde informatie kan verder in cookies op het toestel van de gebruikers opgeslagen worden en onder andere technische informatie betreffende de browser en het besturingssysteem, doorverwijzende websites, duur van het bezoek en overige gegevens aangaande het gebruik van ons onlineaanbod bevatten, alsook met dergelijke informatie uit andere bronnen verbonden worden.

Google Maps
Wij maken een koppeling naar de landkaarten van de dienst ‘Google Maps’ van de aanbieder Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Tot de verwerkte gegevens kunnen in het bijzonder IP-adressen en locatiegegevens van de gebruikers behoren, die evenwel niet zonder hun toestemming (normaliter verstrekt in het kader van de instellingen van hun mobiele apparaten) worden verzameld. De gegevens kunnen in de VS verwerkt worden.

Privacyverklaring: https://www.google.com/policies/privacy/
Opt-out: https://adssettings.google.com/authenticated